Úderové plochy

 Cumasaki     
 Empi    
 Gaiwan    
 Haisoku    
 Haisu    
 Haito     
 Haiwan    
 Hiraken    
 Hiza    
 Ipon_ken    
 Kakato    
 Kakuto    
 Keito    
 Koko    
 Koši    
 Kumade    
 Men    
 Naiwan    
 Nakadaku_ken    
 Nihon_nukite    
 Nukite    
 Ojajubi    
 Seiken    
 Seiryuto    
 Shikjo    
 Sokuto    
 Šuto    
 Teišo    
 Tetsui    
 Wašide